Aanpak Corona-crisis verdient breed draagvlak

Leidschendam-Voorburg wordt net als de rest van Nederland hard geraakt door de coronacrisis. Ondernemers hebben het zwaar, banen staan op de tocht en sociale voorzieningen onder druk. Tegelijkertijd legt het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeente, is de druk op onze ambtenaren hoog en dreigt er een gat te vallen in de begroting. Deze onzekere tijd vraagt om een stabiel bestuur dat in staat is duidelijke keuzes te maken. VVD, CDA, PvdA en CU/SGP hebben sinds de verkiezingen van maart 2018 een meerderheid van 1 zetel. Op dit moment is zo’n krappe meerderheid niet wenselijk. Daarom is besloten op zoek te gaan naar verbreding van de coalitie. Meerdere gesprekken in de zomer hebben geleid tot een akkoord tussen de bestaande coalitiepartijen en GroenLinks.

Akkoord

Het bestaande coalitieakkoord uit 2018 blijft bestaan. Daaraan wordt een aantal afspraken toegevoegd die recht doen aan de nieuwe werkelijkheid. Zo komt de nieuwe coalitie met een ambitieus stimuleringsplan voor de lokale economie, werkgelegenheid en lokale recreatie. Het niveau van sociale voorzieningen, sport en cultuur blijft gelijk. De buitenruimte wordt ingericht zodat dit meer in lijn komt met het gebruik in en na coronatijd. In samenwerking met woningcorporaties wordt meer vaart gezet achter de woningbouwprogramma’s. De coalitie gaat afvaldump aanpakken en voorkomen onder andere door de komst van een afvalbrengstation. Tegelijkertijd komt er een onderzoek naar na-scheiding. Veiligheid krijgt, zeker in aanloop naar de komende Oud en Nieuw, meer aandacht. 

Ook in deze lastige tijd moet de begroting uiteindelijk sluitend zijn. Om de financiële positie van de gemeente te versterken wordt intensief gekeken naar manieren om slimmer en beter te werken en ons geld efficiënt in te zetten. Zo wordt er onder andere een innovatie-budget beschikbaar gesteld voor de WMO.

Met de toetreding van GroenLinks tot de bestaande coalitie wordt een breder draagvlak gecreëerd voor deze en andere maatregelen die nodig zijn om onze gemeente verstandig door de corona-tijd te leiden.

 

REACTIE GROENLINKS

GroenLinks klaar om bestuur te versterken in crisistijd

De fractie van GroenLinks is blij een bijdrage te kunnen leveren aan het gemeentebestuur in corona-tijd. Juist nu de gemeente diverse pittige uitdagingen op zich af ziet komen, is het wat GroenLinks betreft te prijzen dat de zittende coalitie GroenLinks om hulp vraagt en zoekt naar een stabielere meerderheid in de raad.

Fractievoorzitter Jeroen van Rossum: “De gemeente is in zwaar weer en heeft een stabiel en solide bestuur nodig. GroenLinks draagt daar graag aan bij. Hoewel een combinatie met VVD en CDA voor ons niet vanzelfsprekend is om de samenwerking mee op te zoeken, hebben de gesprekken ons voldoende vertrouwen gegeven om toe te treden tot de coalitie.”

GroenLinks is tevreden met de uitkomst van de gesprekken. Er komt meer vaart in de opgave van (sociale) woningbouw, er wordt ingezet op innovatie in de zorg en er komt een programma om de geringe beschikbare buitenruimte in te richten op de maatschappij in en na corona. “Bovenal,” stelt van Rossum, “hebben we kunnen afspreken dat de sociale zekerheid, sport en cultuur niet zullen worden blootgesteld aan botte bezuinigingen nu de begroting onder druk staat. Dat was voor ons een belangrijke voorwaarde om in gesprek te gaan. Ik ben erg blij dat we het hierover eens zijn geworden. Juist in deze tijd is het van belang dat inwoners kunnen rekenen op een sterk vangnet en een sterk sociaal voorzieningenniveau.”